Install Day

Gebruiksovereenkomsten

Online diensten

De website verschaft toegang, voor strikt professionele doeleinden, tot een aantal betaaldiensten.

Door het bestelformulier voor deze diensten in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling of bij de hernieuwing ervan, zoals ze voorkomen op de website van Embuild.

Embuild behoudt zich het recht voor de aanvraag tot abonnement te onderzoeken en desgevallend te weigeren, zonder dat zij hierover rekenschap moet afleggen.

A. Duur van het abonnement

De abonnementen op de voormelde diensten zijn een jaar geldig vanaf de bevestiging van de bestelling door Embuild. Aan het einde van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend hernieuwd voor een jaar tegen de voorwaarden die op dat ogenblik gelden, behalve bij opzegging via een per post aangetekende zending, minstens een maand voordat de dienst verstrijkt. De opzegging geeft in geen geval recht op enige terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, van het reeds voldane bedrag.

B. Persoonlijk abonnement

Deze abonnementen zijn strikt persoonlijk en uitsluitend voor exclusief gebruik door de gebruiker.

In dat verband zijn de identificatiecode en het wachtwoord waarmee de gebruiker zich bekendmaakt om op de diensten van Embuild een beroep te doen, persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Hij verbindt zich ertoe deze niet aan derden mee te delen en Embuild onmiddellijk te verwittigen van elk ongeoorloofd gebruik.

Elke schending van deze verplichtingen leidt tot de onmiddellijke opheffing van elke dienst on-line en tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van het abonnement, voor zover geen grotere schade kan worden bewezen.

Embuild behoudt zich het recht voor de identificatiecode of het wachtwoord te wijzigen of de wijziging ervan op te leggen.

C. Schorsing en opzegging van het abonnement

Embuild behoudt zich het recht voor haar verplichtingen te schorsen of het abonnement van rechtswege onmiddellijk op te zeggen, zonder vergoeding en zonder andere formaliteit dan een per post aangetekende kennisgeving, in de volgende gevallen:

– wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt;
– bij overmacht.

Bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant, is deze aan Embuild een forfaitaire vergoeding van 30% van de prijs van het abonnement verschuldigd, voor zover geen grotere schade kan worden aangetoond.

De medewerkers, handelsafgevaardigden, agenten of tussenpersonen van de klant worden onweerlegbaar verondersteld te beschikken over het vereiste mandaat om hem te verbinden.

Embuild is verbonden door de bestelling vanaf de toezending van een ontvangstbewijs dat bevestigt dat zij aanvaardt deze uit te voeren.

Embuild behoudt zich het recht voor om aan de bevestiging van de bestelling andere voorwaarden te koppelen.

Voorts behoudt zij zich het recht voor de bestelling te schorsen of te weigeren in de volgende gevallen:
– onvolledige of onjuiste bestelbonnen;
– onvolledige of onjuiste bestelbonnen;
– niet-betaling van vorige diensten.

De prijzen van de abonnementen op de diensten on-line zijn in euro en zonder BTW, tenzij anders vermeld.

Embuild behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De diensten worden echter steeds gefactureerd op basis van de tarieven die golden op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling of van de hernieuwing van het abonnement.

De abonnementsprijs is op de vervaldag van de factuur betaalbaar op de rekening van Embuild.

Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 25 euro, en met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling, ongeacht alle andere uitgaven en gerechtskosten

Bovendien, in geval van niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, behoudt Embuild zich het recht voor de rechtstreekse toegang tot de bestelde diensten te schorsen tot aan de volledige betaling.

 

De diensten zijn on-line rechtstreeks toegankelijk op de browser van de klant na bevestiging, door Embuild, van de aanvaarding van de bestelling.

De dienstverlening doet uitsluitend een middelenverbintenis ontstaan voor Embuild, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis.

 

Elk bezwaar omtrent de factuur moet per aangetekende brief worden gericht aan Embuild binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na deze termijn is geen enkel bezwaar meer ontvankelijk.

De gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de volgende link en maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden.
Embuild kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, storingen of onderbreking van de toegang tot haar website om technische redenen, zoals onderhoud, of om enige andere reden.
 
Embuild verleent alleen diensten on-line en is niet verantwoordelijk voor de levering van de communicatienetwerken en van het materieel dat de toegang tot de databanken mogelijk maakt.
Indien een van de punten van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal het als ongeschreven worden beschouwd en de nietigheid van de andere bedingen niet teweegbrengen.

Elk geschil betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het gebruik van de website en/of van de op de site aangeboden diensten, wordt exclusief geregeld door het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Voor elke inlichting, verzoek of vraag is de klantendienst ter beschikking per e-mail : bestellingen@embuild.be of schriftelijk aan Embuild, dienst Bestelling on-line, Kunstlaan 20, 1000 Brussel.

Het herroepingsrecht is op basis van het Wetboek Economisch Recht enkel van toepassing bij verkopen op afstand aan consumenten. Gezien de vzw Embuild haar producten aanbiedt in een B2B omgeving, geldt er voor de verkoper geen afdwingbaar herroepingsrecht.

Producten

Embuild verkoopt voor strikt professionele doeleinden een aantal producten.

Door het bestelformulier voor deze producten in te vullen of te valideren, aanvaardt de klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke op de website van Embuild van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling of eventueel van de vernieuwing van het abonnement.

In het geval van een abonnement verbindt de klant zich, door zijn betaling, voor een jaar. Aan het eind van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor een jaar tegen de voorwaarden die op dat ogenblik gelden, behalve bij opzegging via een per post aangetekende brief, minstens een maand vóór de vernieuwing. De opzegging geeft in geen geval recht op enige terugbetaling, zelfs gedeeltelijk, van het reeds voldane bedrag.
 

De medewerkers, handelsafgevaardigden, agenten of tussenpersonen van de klant worden onweerlegbaar verondersteld te beschikken over het vereiste mandaat om hem te verbinden.

Bij bestellingen on line is Embuild verbonden door de bestelling vanaf de toezending van een ontvangstbewijs dat bevestigt dat zij aanvaardt deze uit te voeren.

Embuild behoudt zich het recht voor om aan de bestelling andere voorwaarden te koppelen.

Voorts behoudt zij zich ook het recht voor de bestelling te schorsen of te weigeren in de volgende gevallen:
– onvolledige of onjuiste bestelbonnen;
– mededeling van duidelijk onjuiste gegevens;
– niet-betaling van vorige diensten of producten.
– bestelling van publicaties voorbehouden aan de leden van Embuild.

De prijzen van de producten zijn in euro, inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Embuild behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden echter steeds gefactureerd op basis van de tarieven die golden op het ogenblik van de bestelling.

De prijs van het product is op de vervaldag betaalbaar.

Bij niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%, met een minimum van 25 euro, en met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling, ongeacht alle andere uitgaven en gerechtskosten.

De producten reizen op risico van de klant.
Op straffe van verval moeten de klachten bij aangetekend schrijven worden geformuleerd binnen de acht dagen na de levering.
Embuild blijft eigenaar van de producten tot aan de volledige betaling van de corresponderende facturen, eventueel verhoogd met de interesten.
 

In het kader van de bestellingen verzamelt Embuild  persoonlijke gegevens om de aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens kunnen door Embuild ook worden gebruikt voor informatie- en marketingdoelstellingen. Wenst de klant zich hiertegen te verzetten, dan moet hij dit laten weten op het ogenblik dat hij ze meedeelt.

Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de klant het recht om zijn gegevens op te vragen en indien nodig te doen aanpassen. Hiertoe volstaat het een e-mail te zenden naar info@embuild.be of te schrijven naar Embuild, Kunstlaan 20, 1000 Brussel.

 
Embuild verleent alleen diensten on-line en is niet verantwoordelijk voor de levering van de communicatienetwerken en van het materieel dat de toegang tot de databanken mogelijk maakt.

De voorgestelde producten zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling van deze producten of een deel ervan, onder welke vorm en met welk (elektronisch, mechanisch of ander) middel dan ook, is streng verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Embuild. 

Sommige namen, lettertypes en logo’s zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Indien een van de punten van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal het als ongeschreven worden beschouwd en de nietigheid van de andere bedingen niet teweegbrengen.

Elk geschil tussen de klant en Embuild is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Voor elke inlichting, verzoek of vraag is de klantendienst ter beschikking per e-mail : bestellingen@embuild.be of schriftelijk aan Embuild, dienst Bestelling on line, Kunstlaan 20, 1000 Brussel.

Het herroepingsrecht is op basis van het Wetboek Economisch Recht enkel van toepassing bij verkopen op afstand aan consumenten. Gezien de vzw Embuild haar producten aanbiedt in een B2B omgeving, geldt er voor de verkoper geen afdwingbaar herroepingsrecht.